Het online traject van De Cultuur Loper bevat de acht stappen met bijbehorende instrumenten waarmee deelnemende scholen vanuit hun eigen visie een doorlopend cultuureducatief programma ontwikkelen. Door in te loggen op de site kunnen scholen hun eigen traject inzien. Iedereen die geïnteresseerd is, kan voor de inlog het hele traject inzien en zelf oefenen met de instrumenten.

 • 1 Intake

  1. Intake

  Wat kunnen we van elkaar en van het traject verwachten? 

  Bij de intake gaat het vooral om het afstemmen van de verwachtingen en het maken van afspraken over jullie deelname aan De Cultuur Loper. Samen met de intermediair stellen jullie vast wat die deelname betekent voor de school, wat jullie hopen te bereiken en of er specifieke wensen zijn.

  Lees meer
  Doe de intake! Verdieping

  Intake

  Wat kunnen we van elkaar en van het traject verwachten?


  Bij de intake gaat het vooral om het afstemmen van de verwachtingen en het maken van afspraken over jullie deelname aan De Cultuur Loper. Samen met de intermediair stellen jullie vast wat die deelname betekent voor de school, wat jullie hopen te bereiken en of er specifieke wensen zijn.

  De school is verantwoordelijk voor het doorlopen van het traject; het eigenaarschap van het cultuuronderwijs ligt immers bij jullie. Ook het meenemen van het team in dit proces, essentieel als het gaat om een schoolbrede kwaliteitsslag, is de verantwoordelijkheid van jou als icc’er/cultuurcoördinator en jouw directeur. Jullie beslissen zelf hoe intensief je wilt werken aan de kwaliteitsslag voor cultuuronderwijs en welke (extra) culturele activiteiten voor de leerlingen je wilt organiseren. Het traject loopt parallel aan jullie doorgaande cultuureducatieve programma en de scholingsactiviteiten die jullie ondernemen. Gaandeweg zal er steeds meer verbinding ontstaan.

   

  Het invullen van de vragenlijst duurt ongeveer 20 min, het gesprek 60 minuten.

  Verdieping

  Wat is De Cultuur Loper?

  De Cultuur Loper is een programma dat coaching, scholing èn een online instrument combineert. Het helpt scholen om vanuit eigen visie en mogelijkheden de kwaliteit van het cultuuronderwijs te verbeteren en opbouw en samenhang aan te brengen in het huidige programma. 


  Vanuit ‘Dit willen wij onze leerlingen meegeven’ werkt de school in een traject van 8 stappen toe naar ‘Zo gaan wij hieraan werken’ met het team, de partners en de leerlingen. In dit traject werkt de school toe naar een stevige basis voor een cultuureducatief programma dat is verankerd in de onderwijsvisie, en waarin met het team en externe partners in alle groepen/leerjaren een concrete en bewuste start is gemaakt met het realiseren van de eigen ambities. Hierna kan de school doorbouwen aan de kwaliteit van het cultuuronderwijs en de culturele ontwikkeling van de leerlingen gaan volgen aan de hand van de competenties cultuureducatie en over de breedte van de drie domeinen van cultuureducatie.

  De Cultuur Loper is een van de middelen waarmee Cultuurkwadraat werkt aan Cultuureducatie met Kwaliteit. Het programma is een initiiatief van en wordt ontwikkeld door Kunstloc. 

   

  Hoe ziet het traject eruit?

  Na het afstemmen van verwachtingen over deelname aan De Cultuur Loper werk je eerst aan het concreet maken van jullie visie op cultuureducatie in relatie tot jullie onderwijsvisie. Je komt tot een top 3 van ambities voor cultuureducatie die je deelt en definitief maakt met het team. Je bepaalt met elkaar welke scholing jullie willen volgen om deze ambities ook waar te kunnen maken. Met behulp van de competenties cultuureducatie maak je jullie ambities werkbaar, je vertaalt ze naar concreet herkenbaar gedrag van leerlingen in de meerjarenvisie. Hierin kun je vervolgens een lijn aanbrengen, jullie bepalen per groep aan welke ontwikkeling je wilt werken. In het activiteitenoverzicht maken jullie de koppeling tussen de gekozen inhoudelijke lijn en concrete activiteiten.  

  Het activiteitenoverzicht kan gebruikt worden als basis voor het cultuurbeleidsplan van de school. Met behulp van de analyse kun je met het team en met de intermediair reflecteren op het programma en benoemen wat de kansen zijn voor doorontwikkeling.

   

  Waarom werken we met competenties?

  ‘Wat wil ik mijn leerlingen meegeven aan kunst en cultuur?’ Elke leerkracht heeft daar wel een antwoord op. Elke school moet volgens de kerndoelen aandacht besteden aan kunstzinnige oriëntatie. Maar hoe kun je daar concreet aan werken en samenhang aanbrengen tussen de cultuureducatieve activiteiten? En hoe betrek je daar je culturele partners bij?

  Hiervoor zijn de C-zicht competenties cultuureducatie ontwikkeld. Een comcpetentie is een samenhangend geheel van vaardigheden, kennis en attitude; iets kennen, iets kunnen en aangesproken worden op je houding. Met de drie competenties voor cultuureducatie kan een school de cultuureducatie een duidelijke richting geven: 

  • onderzoekend vermogen;
  • creërend vermogen;
  • reflecterend vermogen.

  Deze drie vermogens zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. Het cultuuronderwijs doet een beroep op alle drie de competenties tegelijk. Aan elke competentie is een aantal gedragsindicatoren gekoppeld: dat wat je ook echt bij een leerling wilt terugzien.

  Meer informatie over de competenties lees je in een online magazine dat Kunstloc heeft uitgegeven. 

   

  Waarom werken we met domeinen?

  Een breed en evenwichtig cultuureducatief programma bestaat uit een grote verscheidenheid aan activiteiten op het gebied van erfgoed en de verschillende kunstdisciplines. Om hierin structuur aan te brengen gebruikt De Cultuur Loper drie domeinen waarbinnen de leerlingen in aanraking kunnen komen met kunst en cultuur: 

   

  Domein 1 IN HUIS - De leerling verkent wat hij zelf in huis heeft en ontwikkelt zich als maker.
  Domein 2 MET DE CULTURELE OMGEVING - In interactie met zijn culturele omgeving ontwikkelt de leerling zich als deelnemer.
  Domein 3 UIT DE GROTE WERELD - In verbinding met kunst en cultuur uit de grote wereld ontwikkelt de leerling zich als publiek.


  De domeinen dienen als handvat voor het programmeren van activiteiten. Elk domein heeft een specifieke meerwaarde voor de ontwikkeling van de leerling. Een stevige cultuureducatie leerlijn bestaat uit een goede balans van activiteiten uit de drie domeinen. Meer informatie over de domeinen vindt u hier

   

  Verdiepende film

  Hier onder volgt een film over wat cultuureducatie doet met de ontwikkeling van het kinderbrein. 

  Informatie per rol

  Icc'er

  Je vult de online vragenlijst in. Dit geeft de intermediair de nodige informatie over het huidige cultuuronderwijs op de school. Plaats direct vanaf de intake alle gespreksverslagen in de online documentenmap. Jullie zelf en de intermediair kunnen hierdoor de voortgang monitoren.

  Breng het team op de hoogte van wat jullie deelname aan De Cultuur Loper de school biedt. Onder VERDIEPING staat een filmpje dat je hierbij kunt gebruiken. 

  Directeur

  De bij de intake gemaakte afspraken over jullie deelname aan De Cultuur Loper worden vastgelegd. TIjdens het proces kan het nodig zijn hier nog eens op terug te grijpen. 

  De directeur neemt samen met de icc'er het team vanaf de allereerste stap mee in het traject, of bespreekt op welke manier hij de icc'er hierin kan ondersteunen.

  Intermediair

  De intermediair geeft je de persoonlijke inloggegevens en maakt jou wegwijs op de website. Het documenteren van jullie proces en het delen van ervaringen met andere scholen hoort daarbij.

  De intermediair wijst jullie op de mogelijkheden die deelname aan De Cultuur Loper biedt voor scholing, extra culturele activiteiten met leerlingen en inzet van externen.

 • 2 Assessment

  2. Assessment

  Waar staan we nu?

  Aan de hand van 22 stellingen typeer je jullie huidige cultuuronderwijs: gaat het om verbreden of verdiepen, om disciplinegericht of thematisch onderwijs? Als uitslag toont het assessment 1 van de 4 leerlingtypes: De Ontdekker, De Onderzoeker, De Veroveraar en De Uitvinder.

  Lees meer
  Doe hier het Assessment! Verdieping Relevante scholing

  Assessment

  Waar staan we nu?


  Als icc’er maak je met het invullen van het assessment een begin met het beantwoorden van de vraag: wat willen wij onze leerlingen meegeven met cultuureducatie? Aan de hand van 22 stellingen typeer je jullie huidige cultuuronderwijs: gaat het om verbreden of verdiepen, om disciplinegericht of thematisch onderwijs? Als uitslag toont het assessment 1 van de 4 leerlingtypes: De Ontdekker, De Onderzoeker, De Veroveraar en De Uitvinder. Dit type leerling fungeert als spiegel: herkennen we ons als school hierin? Het assessment helpt bij de latere gesprekken over jullie ambities en visie op cultuuronderwijs en bij het vaststellen van jullie sterke punten en de kansen. In de loop van het traject kan deze profilering veranderen of verdiepen.

  Het assessment kan je op verschillende momenten maken: samen met de intermediair direct na het intakegesprek of alleen op een later moment.

   

  Stap 2 duurt ongeveer 20 minuten.

  Assessment

   

  Jullie gaan in het traject op zoek naar meer opbouw en samenhang in het programma. Je kunt daar op verschillende manieren aan werken. Daarbij maakt het uit of de school vakgericht werkt of juist meer vakoverstijgend. In het werken aan opbouw, is het van belang te weten of jullie op zoek zijn naar een breed en gevarieerd programma, of dat jullie willen dat leerlingen zich ontwikkelen in een bepaalde discipline. Op basis van ervaringen en uitspraken van verschillende scholen zijn zo vier leerlingtypes samengesteld: De Ontdekker, De Onderzoeker, De Veroveraar en De Uitvinder. Hieronder worden deze vier leerlingtypes beschreven vanuit het perspectief van een school. 


   

  1. De Ontdekker

  ‘Cultuureducatie maakt onze leerlingen tot ontdekkers’

   

  In ons cultuurprogramma staat het ontdekken van eigen mogelijkheden en het ontwikkelen van een open houding centraal. Met cultuureducatie willen wij leerlingen stimuleren om met een open blik te kijken naar anderen en hun omgeving, maar ook naar zichzelf. Ze leren te leren van nieuwe ervaringen, van andere ideeën en wisselende perspectieven.
  De school wil leerlingen een brede basis in cultuur meegeven, zodat zij de kans krijgen te ontdekken wat zij zelf actief kunnen en willen. Ze kunnen daar met elkaar over praten en nadenken. Zij hebben de highlights van de eigen culturele omgeving leren kennen. Een ontdekker weet waar hij verder kan werken aan zijn talenten. Ontdekkers hebben in diverse voorstellingen en tentoonstellingen ervaren dat kunst kan verwonderen en aan het denken zetten.

   

   

  2. De Onderzoeker

  ‘Cultuureducatie leert onze leerlingen om op onderzoek uit te gaan’

   

  In ons cultuurprogramma staat centraal dat leerlingen zelf actief op onderzoek gaan. Met cultuureducatie willen wij dat leerlingen zich ontwikkelen tot nieuwsgierige en creatieve onderzoekers. Ze gaan op zoek naar een antwoord op hun eigen vragen, dat kan met internet, taal en rekenen, maar ook met drama, muziek en historische voorwerpen. Dat doen ze met elkaar, met de leerkracht als begeleider, maar ook met vakdocenten, erfgoedspecialisten, kunstenaars en andere buurtbewoners. Dat gebeurt in de school en in de buurt: een onderzoeker durft op pad te gaan.Onderzoekers ontwikkelen de vaardigheden die zij nodig hebben binnen hun eigen onderzoek. Ze durven zich te uiten in verschillende vormen en op verschillende manieren en staan open voor uitingen van anderen. Om de denk- en belevingswereld van zijn onderzoekers te vergroten, zet de school bewust af en toe de deur naar de grote wereld open. De onderzoeker kijkt, luistert, staat verbaasd: "Kan dit ook?".

   

   

  3. De Veroveraar

  ‘Wij willen onze leerlingen verdieping bieden binnen één discipline’

   

  In ons cultuurprogramma verdiepen de leerlingen zich in één discipline. Door langere tijd en in opbouw met de discipline bezig te zijn, kunnen leerlingen zich ontwikkelen in vaardigheden en in creativiteit. Ze ontdekken nieuwe mogelijkheden, ook in het denken over en kijken naar het werk van anderen. Een veroveraar leert doorbijten en kan trots zijn op wat hij daarmee bereikt. Hij kan vormgeven aan de eigen verbeelding. Veroveraars leren ook samenwerken, ze luisteren en kijken naar elkaars werk en bespreken dat samen. Dit doen we in school, maar ook samen met de culturele omgeving.
 Veroveraars hebben diverse ervaringen opgedaan met kunst en cultuur uit de grote wereld. En dat mag voor hen best uitdagend zijn, veroveraars leren openstaan voor nieuwe ervaringen.

   

   

  4. De Uitvinder

  ‘Wij willen dat onze leerlingen creatieve denkers worden die met oplossingen kunnen komen’

   

  In ons cultuurprogramma vormt cultuur de basis voor het hele onderwijsprogramma. We verdiepen ons in één discipline en gaan van daaruit op zoek naar mogelijkheden tot vakoverstijgend werken. We willen met cultuureducatie onze leerlingen een creatieve, onderzoekende houding meegeven, die zij heel breed kunnen inzetten. Reflectie, het leren betekenis geven aan eigen werk en dat van anderen speelt daarbij een belangrijke rol.
  Uitvinders leren om een creatief proces te doorlopen, om vragen te stellen, te experimenteren, om verder te zoeken en denken. Ze doen dat vaak met elkaar, maar ook wel met een kunstenaar of vakdocent uit de buurt. Deze daagt de leerlingen uit om nieuwe materialen en werkvormen te verkennen en die creatief toe te passen. Als er een mooie tentoonstelling of voorstelling is die aansluit bij het thema, dan gaan de uitvinders die zeker zien.

   

  Zelf eens proberen?

  Als je zelf eens vrijblijvend een assessment wilt doorlopen, dan nodigen we je van harte uit om het via deze link te proberen: http://www.decultuurloperzeeland.nl/traject/assessment/formulier/

  Scholing


  Wil je nog beter toegerust zijn voor je werk als interne cultuurcoördinator? Volg dan de zevendelige Basistraining ICC Van cultuur onderwijs maken. De training is leerzaam en inspirerend voor zowel nieuwe als gecertificeerde cultuurcoördinatoren, omdat actuele ontwikkelingen in cultuureducatie de revue passeren. In de bijeenkomsten krijg je daarnaast ingrediënten aangereikt voor het schrijven van een cultuurbeleidsplan, of een update van het bestaande cultuurbeleidsplan op school.


  De training Van cultuur onderwijs maken is gebaseerd op de vernieuwde landelijke ICC-cursus en gecertificeerd in het lerarenregister. Benieuwd naar de ervaringen van eerdere deelnemers? Bekijk het filmpje.

   

  Bekijk scholingsaanbod
  ICC-cursus Zeeland

  ICC-cursus Zeeland

  Voor iedereen die nog beter toegerust wil zijn voor het werk als icc’er.

  Lees Meer

  Informatie per rol

  Icc'er

  Je vult het assessment in. De antwoorden worden automatisch opgeslagen binnen het online instrument. Bespreek de uitkomst met jouw directeur en eventueel met het team en met de intermediair tijdens het ambitiegesprek. Herken je jullie school in de typering? Waarin juist niet? Tip: vraag je collega’s ook eens het assessment te doen (voor de inlog). 

  Intermediair

  Je kan vragen of de intermediair jou begeleidt bij het invullen van het assessment of met jou over de uitkomst wil spreken. Mogelijk haalt zij later in het traject het assessment er nog eens bij als jullie het hebben over vakoverstijgend werken of het werken aan een vakinhoudelijke leerlijn.

 • 3 Ambitie- gesprek

  3. Ambitiegesprek

  Waar willen we naar toe? 

  Het ambitiegesprek gaat over jullie dromen en idealen als het gaat over cultuuronderwijs. Het gesprek start met een tekening van een leerling en de vraag Wat willen jullie de leerlingen meegeven in hun culturele ontwikkeling?

  Lees meer
  Verdieping Hulpmiddelen Ervaringen Andere Scholen Relevante scholing

  Ambitiegesprek

  Waar willen we naar toe? 


  Het ambitiegesprek gaat over jullie dromen en idealen als het gaat over cultuuronderwijs. Het gesprek start met een tekening van een leerling en de vraag Wat willen jullie de leerlingen meegeven in hun culturele ontwikkeling? Jullie maken met elkaar helder hoe jullie visie op cultuureducatie past binnen je bredere onderwijsvisie. Het gaat over waar jullie trots op zijn en wat je zeker wilt behouden en waar de kansen liggen. Breng ook de mogelijkheden van het team en van de culturele omgeving van de school in. En de kwaliteiten die jullie uit de grote wereld van kunst en cultuur willen binnenhalen. Alle dromen en idealen schrijf je rondom het kind op de tekening.

  De intermediair helpt jullie in dit gesprek om te komen tot 3 kernachtige ambities voor cultuureducatie. Deze top 3 neem je mee in het hele traject van De Cultuur Loper, het geeft aan welke kwaliteitsslag jullie willen gaan maken.

   

  Stap 3 duurt ongeveer 120 minuten.

  Het ambitiegesprek

  In het denken over het cultuuronderwijs, zijn de activiteiten vaak leidend. In het ambitiegesprek nemen we even afstand van die concrete invulling en van de organisatorische en praktische kwesties. We gaan we met elkaar het gesprek aan over wat jullie leerlingen in de grote lijn willen meegeven met cultuureducatie en waarom je dat belangrijk vindt. Door dat concreet en helder te benoemen, ontstaat er een verbinding met de schoolvisie en tussen de verschillende facetten van jullie cultuureducatieve programma. Je komt tot een top-3 van ambities voor cultuureducatie, waarin die verbinding met de schoolvisie en de waarde die jullie eraan hechten zichtbaar is.

  In een later stadium koppel je deze ambities aan de competenties cultuureducatie  met praktische gedragsindicatoren om de inhoudelijke lijn onder jullie cultuuronderwijs te waarborgen. Ze helpen om de visie van jullie school te concretiseren in het onderwijsprogramma. De drie domeinen op hun beurt zijn het handvat om de breedte en diversiteit van jullie cultuuronderwijs te bewaken. Je gebruikt ze bij het invulling geven aan de inhoudelijke lijn. Hieronder vind je nogmaals een kort overzicht van de culturele competenties en de drie domeinen. 


  Competenties cultuureducatie

  ‘Wat wil ik mijn leerlingen meegeven aan kunst en cultuur?’ Elke leerkracht heeft daar wel een antwoord op. Elke basisschool moet volgens de kerndoelen aandacht besteden aan kunstzinnige oriëntatie. Maar hoe kun je daar concreet aan werken en samenhang aanbrengen tussen de cultuureducatieve activiteiten? En hoe betrek je daar je culturele partners bij?

  Hiervoor zijn de C-zicht competenties cultuureducatie ontwikkeld. Een comcpetentie is een samenhangend geheel van vaardigheden, kennis en attitude; iets kennen, iets kunnen en aangesproken worden op je houding. Met de drie competenties voor cultuureducatie kan een school de cultuureducatie een duidelijke richting geven. 

   
   • onderzoekend vermogen;
   • creërend vermogen;
   • reflecterend vermogen.

   Deze drie vermogens zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. Het cultuuronderwijs doet een beroep op alle drie de competenties tegelijk. Aan elke competentie is een aantal gedragsindicatoren gekoppeld: dat wat je ook echt bij een leerling wilt terugzien.

    

   Meer informatie over de competenties  is te lezen in een online publicatie van Kunstbalie. 

    

   De drie domeinen van cultuureducatie

   Een breed en evenwichtig cultuureducatie programma bestaat uit een grote verscheidenheid aan activiteiten op het gebied van erfgoed en de verschillende kunstdisciplines. Om hierin structuur aan te brengen gebruikt De Cultuur Loper drie domeinen waarbinnen de leerlingen in aanraking kunnen komen met kunst en cultuur: 

    

   Domein 1 IN HUIS - De leerling verkent wat hij zelf in huis heeft en ontwikkelt zich als maker.
   Domein 2 MET DE CULTURELE OMGEVING - In interactie met zijn culturele omgeving ontwikkelt de leerling zich als deelnemer.
   Domein 3 UIT DE GROTE WERELD - In verbinding met kunst en cultuur uit de grote wereld ontwikkelt de leerling zich als publiek.


   De domeinen dienen als handvat voor het programmeren van activiteiten. Elk domein heeft een specifieke meerwaarde voor de ontwikkeling van de leerling. Een stevige cultuureducatie leerlijn bestaat uit een goede balans van activiteiten uit de drie domeinen. Kllik hier voor meer informatie over de domeinen.  

   Handleiding Ambitiegesprek

   voor intermediair/gespreksleider


   Deze handleiding ondersteunt je bij het leiden van het ambitiegesprek. Het gesprek bestaat uit zeven fasen. Over iedere fase wordt beschreven wat de kernvraag is en welke punten aan de orde komen. De intermediair leidt het gesprek aan de hand van dit gespreksinstrument.

   Het ambitiegesprek op twee collegascholen

   De ambities die de school formuleert tijdens het ambitiegesprek bepalen de koers van het traject dat de school gaat lopen.


   Bijgaande infographic geeft een beeld van de ambities die door veel scholen benoemd zijn. Daarbij zijn vergelijkbare ambities onder een noemer bijeen gebracht.

   In onderstaande filmpjes zie je twee schooldirecteuren die vertellen over hun ambities. Het eerste filmpje is opgenomen kort na het ambitiegesprek. Het tweede filmpje laat een school zien die al volop werkt aan het waarmaken van de ambities.

   Scholing


   In Zeeland is voor De Cultuur Loper een scholingsaanbod voor intermediairs en cultuuraanbieders in ontwikkeling. Voor intermediairs is er bijvoorbeeld de Basistraining Interne Cultuurcoördinator, voor cultuuraanbieders waarmee de school veel samenwerkt, de training Grondstof.

    

    

    

    

   Basistraining ICC Van cultuur onderwijs maken Basistraining ICC Van cultuur onderwijs maken

   Grondstof

   Grondstof

   Cultuuraanbieders en onderwijs werken samen aan de basis voor cultuureducatie.

   Lees Meer
   ICC-cursus Zeeland

   ICC-cursus Zeeland

   Voor iedereen die nog beter toegerust wil zijn voor het werk als icc’er.

   Lees Meer

   Informatie per rol

   Icc’er

   In het ambitiegesprek geef jij aan wat je het meest belangrijk vindt binnen jullie cultuuronderwijs. Je neemt daarin je ervaring mee, wat je weet van je collega’s, maar ook je eigen bevlogenheid om werk te maken van cultuuronderwijs. Je wordt uitgedaagd om te denken in kansen en mogelijkheden. De praktische invulling van activiteiten blijft hierbij nog achterwege. In een volgende stap is er ruimte voor het team om de ambities aan te vullen.

   Maak een beknopt verslag van het gesprek en neem de drie ambities hierin op. Upload het verslag en een foto van ‘jullie leerling’ in de online documentenmap.

   directeur

   De directeur denkt mee in het bepalen van de ambities vanuit het bredere perspectief op het onderwijsprogramma en de kansen die er liggen. Dat kan gaan om onderwijsvernieuwing, het inzetten of versterken van de kwaliteiten van het team, maar bijvoorbeeld ook om de profilering van de school voor ouders. 

   intermediair

   De intermediair helpt jullie om te komen tot heldere, concrete uitspraken en een goed werkbare top 3 van ambities. Zij stellen vragen, signaleren overeenkomsten in uitspraken en kunnen wijzen op aspecten die nog niet aan bod kwamen.

  • 4 Team- bijeenkomst

   4. Teambijeenkomst

   Hoe gaan we samen op pad? 

   Tijdens een bijeenkomst introduceer je de ambitie-top 3 bij het team. Jullie verkennen met elkaar de gekozen ambities en bespreken of ieder zich erin herkent.

   Lees meer
   Verdieping Hulpmiddelen Ervaringen Andere Scholen Relevante scholing

   Teambijeenkomst

   Hoe gaan we samen op pad? 


   Tijdens een bijeenkomst introduceer je de ambitie-top 3 bij het team. Jullie verkennen met elkaar de gekozen ambities en bespreken of ieder zich erin herkent. Mogelijk worden er aanpassingen gedaan of zaken toegevoegd. Jouw doel is te komen tot ambities die aansluiten bij de inspiratie en kwaliteiten van het team en die door hen worden gedragen.

   De ambities geven jullie gemeenschappelijke koers aan, maar daarbinnen is er voor ieder ruimte om eigen kwaliteiten en talenten in te zetten en te ontwikkelen. Het werken aan de eigen deskundigheid is onderdeel van De Cultuur Loper. Aan het einde van de bijeenkomst kiezen jullie een scholingsactiviteit die je met elkaar wilt volgen. Dat kan gaan om een inspirerende workshop of een training waarin aan de vaardigheden op het gebied van cultuureducatie gewerkt gaat worden. Zijn er ook al wensen en ideeën voor activiteiten met de leerlingen? Noteer ze.

    

   Stap 4 duurt ongeveer 90 minuten.

   Teambijeenkomst

   Om te komen tot opbouw in jullie cultuuronderwijs, is het cruciaal dat je het team meeneemt in het traject. Het werken aan de culturele ontwikkeling van de leerlingen vanuit jullie visie, kan alleen succesvol worden gerealiseerd wanneer de leerkrachten/ docenten deze visie onderschrijven en er op hun eigen manier binnen hun groep of leerjaar aan kunnen bijdragen. 


   Door als team te werken aan cultuureducatie, zorg je voor:

   ·      Motivatie van het team: teambuilding is daarbij enorm belangrijk. Door gezamenlijk de schouders er onder te zeggen ontstaat verbondenheid binnen het team.

   ·      Eigenaarschap: iedere leerkracht moet zelf het gevoel hebben mede-eigenaar te zijn van cultuureducatie binnen jullie school. Zij of hij moet dit immers uitvoeren in de klas.

   ·      Delen van kennis en ervaring: wanneer het team zich gezamenlijk inzet wordt er ook meer gecommuniceerd tussen leerkrachten over cultuureducatie. Zo wordt kennis en ervaring uitgewisseld, maar wordt ook duidelijke welke kwaliteiten ieder teamlid in kan brengen. Ook kan informatie worden uitgewisseld over externe samenwerkingspartners zoals lokale kunstenaars of musea.

   ·      Stimuleren creativiteit: door als team samen te werken, ontstaan nieuwe, creatieve ideeën over het geven van cultuureducatie.

    

   Hieronder vinden jullie een kort filmpje dat duidelijk maakt hoe belangrijk teamwork is. 

   Hulpmiddelen teambijeenkomst

   voor intermediair en icc’er


   In de teamworkshop verken je met elkaar de ambities voor cultuureducatie en werk je aan het draagvlak voor de kwaliteitsslag die jullie daarin willen maken. Bijgaand een aantal hulpmiddelen.

   Ervaringen andere scholen

   De Sint Petrusschool in Boxtel hecht veel belang aan het betrekken van het team bij de plannen voor cultuureducatie. 


   De directeur van de Sint Petrusschool vertelt in dit fimpje onder meer hoe intensief hij het team betrekt bij de ontwikkkelingen in cultuuronderwijs. Studiemiddagen zijn werksessies op deze school, waarbij Erfgoed als speerpunt is benoemd.

   Scholing


   Een mogelijk interessante scholing voor jullie kan zijn Wakker! Op Onderzoek.

    

   Neem ook eens een kijkje op onze scholingspagina en laat je inspireren door het veelzijdige aanbod.

    

     

   Bekijk het scholingsaanbod
   Wakker//Op Onderzoek

   Wakker//Op Onderzoek

   Een inspirerende teamtraining voor leerkrachten, icc'ers, directeuren en schoolbesturen.

   Lees Meer

   Informatie per rol

   Icc’er

   Als icc'er ben je vaak de kartrekker van het cultuuronderwijs. In het traject van De Cultuur Loper ga je op zoek naar hoe het cultuuronderwijs een zaak van het hele team kan worden. Want opbouw en samenhang in het cultuuronderwijs kan pas ontstaan als het team dit draagt en zich eigenaar voelt van het proces. Jij hebt het voortouw, maar de inzet van je collega’s is onmisbaar. Het gaat dus niet alleen om mooie activiteiten organiseren, maar vooral ook om uitwisselen, delen, het opnieuw onder de aandacht brengen van waarom doen we de dingen die we doen.

    

   De icc'er formeert in overleg met directie het team dat betrokken wordt bij het traject.

    

   Maak een kort verslag van de teambijeenkomst en plaats het in je documentenmap. Je kunt ook foto’s van de bijeenkomst  uploaden.

   Directeur

   De directeur heeft een sterke, ondersteunende rol in het vergroten en behouden van het draagvlak voor cultuuronderwijs bij het team. De directeur bewaakt mede de haalbaarheid van de ontwikkelingen en of het team nog mee is. De directeur helpt de gemeenschappelijke ambities in het vizier te houden en daarbinnen de ruimte te creëren voor individuele kwaliteiten en talenten van het team. De directeur signaleert ook kansen die er liggen voor verbinding tussen het cultuuronderwijs en jullie bredere onderwijsprogramma.  

   Intermediair

   De intermediair bespreekt vooraf met jou hoe jullie de opzet van de teambijeenkomst (zie hulpmiddelen) op maat kunnen maken en wie welke rol vervult in de begeleiding daarvan. De intermediair kan adviseren over de concrete scholingsmogelijkheden. Met je intermediair maak je na afloop afspraken over het vervolg op deze stap. 

  • 5 Scholings- activiteiten

   5. Scholingsactiviteiten

   Wat willen we zelf leren?

   Het werken aan de eigen deskundigheid is een belangrijk doel binnen De Cultuur Loper. In deze stap maakt het team een start met scholing die aansluit bij de belangstelling van de leerkrachten en jullie ambities voor cultuureducatie.

   Lees meer
   Activiteiten Verdieping Relevante scholing

   Scholingsactiviteit

   Wat willen we zelf leren?


   Het werken aan de eigen deskundigheid is een belangrijk doel binnen De Cultuur Loper. In deze stap maakt het team een start met scholing die aansluit bij de belangstelling van de leerkrachten en jullie ambities voor cultuureducatie.

   De intermediair kan jou helpen bij het vinden en aanvragen van scholing die past bij jullie wensen. Mocht het team in de vorige stap niet zijn toegekomen aan het meedenken over de keuze, dan is het van belang de collega’s hier alsnog in mee te nemen. Bespreek met de trainer/aanbieder vooraf jullie verwachtingen van de scholing en de verwachtingen van de trainer richting het team. Bespreek ook hoe jullie de training gaan evalueren en hoe je de bevindingen wilt vastleggen.

   In de tool leg je vast welke scholing jullie gaan doen. Er is ook ruimte om een activiteit voor de leerlingen in te voeren, waarmee je al bewust de verbinding met de ambities en de eigen scholing wilt maken. Maak straks foto's van jullie scholingsactiviteit, die je uploadt in je documentenmap.

    

   De duur van stap 5 is afhankelijk van de eigen keuze.

   Scholingsactiviteiten

   Op vrijwel elke school komt het team tot de conclusie, dat het werken aan de ambities zoals creativiteit, een open blik of een onderzoekende houding, ook bepaalde kwaliteiten van het team vraagt. Vanuit De Cultuur Loper wordt veel scholing aangeboden om hieraan tegemoet te komen. 


   Aanpak

    

   Cultuureducatie boven C-niveau ondersteunt het onderwijs en het culturele veld bij het verbeteren van de kwaliteit van cultuureducatie. Daarvoor bieden wij scholing onderverdeeld in drie thema’s:samenhang in het curriculum;

   • vakspecifieke kennis en didactiek; 
   • samenwerken in cultuureducatie.

    

   Het kenmerk van het scholingsaanbod is de praktijkgerichte aanpak. Alle trainers werken direct samen met scholen en culturele instellingen om de deskundigheidsbevordering zo concreet mogelijk aan te laten sluiten bij de dagelijkse praktijk. Ook cultuuraanbieders en educatief medewerkers van instellingen voor kunst en erfgoed, kunnen zich aanmelden.

    

   Om scholing te organiseren, mailt u uw wensen naar info@decultuurloperzeeland.nl

    

   De eerste twintig scholen die deelnemen aan De Cultuur Loper kunnen gebruikmaken van een impulsbudget dat onder andere besteed kan worden aan deskundigheidsbevordering.  

   Scholing


   Het brede scholingsaanbod van De Cultuur Loper is ontwikkeld bij wensen van deelnemende scholen. De scholing binnen De Cultuur Loper is altijd gericht op een duurzame verandering in jullie cultuuronderwijs. Het kan gaan om een eerste verkenning of energizer voor het team, maar ook om een verdiepingstraject in de vorm van coaching op de werkvloer. 

   Wanneer jullie een scholing met het team willen volgen, dan zul je deze in samenspraak met de betreffende trainer afstemmen op jullie ambities.  De intermedair is tevens je scholingsadviseur en kan je hierbij ondersteunen. Heb je misschien al lokale cultuuraanbieders op het oog of werk je veel samen met een externe vakdocent? Neem ze dan mee in jullie ontwikkeling en laat ze aansluiten bij de scholing.

   Bekijk het scholingsaanbod
   ICC-cursus Zeeland

   ICC-cursus Zeeland

   Voor iedereen die nog beter toegerust wil zijn voor het werk als icc’er.

   Lees Meer
   In ieder kind schuilt een danser

   In ieder kind schuilt een danser

   Een workshop ter inspiratie, als onderdeel van de doorlopende leerlijn dans.

   Lees Meer

   Laat je inspireren door andere scholen


   Algemene activiteiten

   Informatie per rol

   Icc’er

   Als het gaat om de kwaliteitsslag die jullie willen maken in het cultuuronderwijs, is de eigen deskundigheid van het team cruciaal. Het gesprek over scholing die jullie willen volgen en hoe dat aansluit bij de wensen en de individuele kwaliteiten binnen het team, vraagt openheid en helderheid. Jouw rol is hier ondersteunend en coachend. Het gaat niet alleen om het openhalen van de leervragen en wensen van teamleden, maar ook om het helder maken wat je van hen mag mag verwachten. 

   Directeur

   De directeur speelt een belangrijke ondersteunende rol in de ontwikkeling van de deskundigheid van het team. Het gaat dan onder meer om de keuze welke vaardigheden en kwaliteiten jullie in het team nodig vinden, welke expertise de school van buiten wil halen en waar er ruimte is voor de individuele talenten en voorkeuren van teamleden.  

   Intermediair

   Je intermediair is op de hoogte van de mogelijkheden voor scholingsactiviteiten en activiteiten voor de leerlingen, die je in het kader van De Cultuur Loper en het programma Cultuureducatie met Kwaliteit kunt ondernemen. 

  • 6 Meer- jarenvisie

   6. Meerjarenvisie

   Wat willen we onze leerlingen meegeven?

   De meerjarenvisie is de vertaling van jullie ambitie top-3 naar concreet herkenbaar gedrag van leerlingen. Deze vertaling maakt de ambities werkbaar. We gebruiken hiervoor de competenties cultuureducatie (Reflecterend, Onderzoekend en Creërend vermogen). Deze zijn uitgewerkt in gedragsindicatoren die als handvat worden gebruikt om de meerjarenvisie vorm te geven. 

   Lees meer
   Stel jouw meerjarenvisie samen Verdieping Hulpmiddelen Relevante scholing

   Meerjarenvisie

   Wat willen we onze leerlingen meegeven?


   De meerjarenvisie is de vertaling van jullie ambitie top-3 naar concreet herkenbaar gedrag van leerlingen. Deze vertaling maakt de ambities werkbaar. De competenties cultuureducatie reflecterend, onderzoekend en creërend, uitgewerkt in gedragsindicatoren, zijn hierbij het handvat. (Kijk bij VERDIEPING). Ze helpen de school om opbouw en samenhang in het programma te brengen en daarmee jullie visie op cultuureducatie in het programma te verankeren. 

   Met dit online instrument van De CultuurLoper geef je stap voor stap vorm aan jullie meerjarenvisie. De meerjarenvisie kan in de loop van het proces altijd worden aangepast. De laatste versie die is ingevuld, wordt meegenomen in de vervolgstappen.

   NB. Niet alle ambities kunnen worden vertaald in competenties. ‘Een brede basis in cultuur’ of ‘het ontdekken van eigen voorkeuren en talenten’ vraagt ook om een breed en gevarieerd aanbod. De drie domeinen van cultuureducatie zijn het handvat om die breedte en variatie in het programma te bewaken (stap 8).

    

   Stap 6 duurt ongeveer 60 minuten 

   Meerjarenvisie

   Wanneer je als school je ambities rond cultuureducatie concreet wil maken binnen je onderwijs, moet je deze ambities praktisch gaan vertalen. Het gebruik maken van competenties is hiervoor een goed instrument. Een competentie is een samenhangend geheel van vaardigheden, kennis en attitude; iets kennen, iets kunnen en aangesproken worden op je houding. 


   Drie competenties

   Binnen De Cultuur Loper werken we met drie competenties waarmee een school de cultuureducatie een duidelijke richting kan geven:

   • onderzoekend vermogen;
   • creërend vermogen;
   • reflecterend vermogen.

   Deze drie vermogens zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. Het cultuuronderwijs doet een beroep op alle drie de competenties tegelijk.

    

   Gedragsindicatoren

   Om de competenties praktisch inzetbaar te maken, is elke competentie uitgewerkt in een aantal gedragsindicatoren. Deze indicatoren geven aan wat je ook echt bij een leerling wilt terugzien. Met andere woorden: waar wil je concreet aan werken met cultuureducatie en hoe zie je dat terug bij je leerlingen. Werken met gedragsindicatoren helpt je ook als school om focus aan te brengen. Wat is voor jullie nu echt belangrijk als het gaat om cultuureducatie. De indictaoren vormen ook het handvat om de culturele ontwikkeling van de leerlingen te gaan herkennen en volgen.

    

   Voor meer informatie over de competenties en de gedragsindicatoren, ga naar: http://www.culturelecompetenties.nl/kunstbalie

    

   Zelf oefenen?

   Als je eens vrijblijvend wilt oefenen met een meerjarenvisie, dan kun je dat doen door op de volgende link te klikken: https://www.decultuurloper.nl/traject/ambitie-school/stap-1/nieuw

    

   Voorbeeld van competenties en gedragsindicatoren

   Van de drie competenties hebben we een filmpje gemaakt van leerlingen die bezig zijn met twee opdrachten. Maak een tekening van de ander, zonder te zien wat je doet. En verzamel materiaal, maak daarmee je eigen ruimte en richt deze ruimte in (maar zonder dat de materialen de grond raken). Hieronder kun je het filmpje bekijken. 

   Bijlage stap 6

   voor intermediair en icc’er/cultuurcoördinator


   Het 'Gespreksinstrument meerjarenvisie' ondersteunt je bij het samenstellen van de meerjarenvisie. Deze handleiding gaat zowel over het voeren van het gesprek over de inhoudelijke keuzes bij het opstellen van een meerjarenvisie, als om een praktische handleiding voor het online instrument. 

   Informatie per rol

   Icc’er

   Jij hebt het voortouw in het samenstellen van de meerjarenvisie, je kunt daarbij natuurlijk ook een of enkele collega’s vragen. Gebruik hierbij het verslag van jullie ambitiegesprek en eventueel de aanvullingen daarop van het team.

   In de teambijeenkomst die onderdeel is van de volgende stap in het traject, gaat het team aan de slag met de meerjarenvisie. Wil je die eerder delen? Gebruik dan bijvoorbeeld de grote poster van De Cultuur Loper en de filmpjes over de competenties (zie verdieping). 

   Intermediair

   Maak een afspraak met je intermediair over het maken van de meerjarenvisie. Dit kan op initiatief van de intermediair ook in een workshop met meerdere icc’ers tegelijkertijd gebeuren. Je intermediair denkt hierin met je mee. 

  • 7 Lijn aanbrengen

   7. Lijn aanbrengen

   Hoe werken we aan opbouw en samenhang?

   Met enkele teamleden breng je een opbouw aan in de meerjarenvisie. Deze vormt de inhoudelijke lijn onder jullie cultuureducatieve programma over acht jaar. In een teamworkshop verkent het hele team op welke manier jullie invulling willen geven aan die lijn en wat dat op kan leveren.

   Lees meer
   Verdieping Hulpmiddelen Relevante scholing

   Lijn aanbrengen

   Hoe werken we aan opbouw en samenhang?


   Met enkele teamleden breng je een opbouw aan in de meerjarenvisie. Deze vormt de inhoudelijke lijn onder jullie cultuureducatieve programma over acht jaar. In een teamworkshop verkent het hele team op welke manier jullie invulling willen geven aan die lijn en wat dat op kan leveren.

   In gesprek met de intermediair en met behulp van de online tool stel je jullie lijn samen. Je kunt deze lijn voor elke groep aanvullen met andere doelen of aandachtsgebieden. Hierna zie je per groep aan welke aspecten van de culturele ontwikkeling je met de leerlingen wilt werken. Dit wordt meegenomen in de vervolgstap.

   In de teamworkshop verkent het team hoe je de indicatoren kunt gebruiken. Binnen welke huidige activiteiten werken we hier al aan en waar willen we dat versterken? Wat hebben we nodig om dat te gaan realiseren? De kwaliteitsslag in cultuureducatie die jullie willen maken, voer je zo in kleine haalbare stappen door in het programma.

   Deze stap duurt ongeveer 60 minuten voor het ‘lijn aanbrengen’ en 90 tot 120 minuten voor de teamworkshop.

   Lijn aanbrengen

   Het komen tot opbouw en samenhang in jullie cultuuronderwijs is een centraal doel binnen De Cultuur Loper. De ambitie top-3 van de school is in de meerjarenvisie vertaald naar een concreter niveau. Jullie hebben daarin een selectie gemaakt gedragsindicatoren  die het meest passend zijn bij jullie ambities. Maar welke gedragsindicatoren passen nu het beste bij de jongste leerlingen? En hoe kun je in stappen toewerken naar de indicatoren waarop een leerling in de bovenbouw zich idealiter ontwikkeld heeft? 


   In overleg met het team breng je een ontwikkelingslijn aan de in meerjarenvsiie, die aansluit bij jullie onderwijsprogramma. De competenties en Indicatoren staan nooit los van elkaar. Ze kunnen wel gebruikt worden om vanuit visie bewust richting te geven aan een activiteit of een project, en om te gaan herkennen of een leerling zichzelf ontwikkelt in bepaalde aspecten van cultuur.

    

   In het cultuuronderwijs wordt veel gesproken over doorgaande leerlijnen. Het betreft dan vaak een opbouw in de vakinhoudelijke doelen van een bepaalde disicpline. De inhoudelijke lijn die jullie in deze stap hier samenstellen, kent nog geen invulling vanuit de disicplines. Het is in feite een basale, vebrindende lijn die onder jullie complete cultuureducatieve programma ligt. In de volgende stap werk je aan de concrete invulling van die lijn.

   Bijlagen stap 7

   voor intermediair en voor icc’er/cultuurcoördinator


   Handleiding teamworkshop

   Deze handleiding beschrijft in de stappen de opzet van de teamworkshop voor de workshopleider, dat is gewoonlijk de intermediair of coach. Tijdens deze workshop gaat het team aan het werk met enkele gedragsindicatoren en verbindt deze aan een activiteit met de leerlingen. 

    

   Werkblad reflecteren

   Het werkblad reflecteren voor leerkrachten kan gebruikt worden om na het uitvoeren van de activiteit daarop te reflecteren: wat heeft de indicator toegevoegd aan de activiteit, wat heb ik anders gedaan, wat zag ik bij leerlingen gebeuren? 

   Scholing


   Jullie ambities zijn vertaald naar gedragsindicatoren. Alle trainers van De Cultuur Loper zijn goed thuis in de competenties, waardoor je snel afspraken kunt maken over de indicatoren waar jullie aan willen werken. Veel scholen kiezen hier voor een verdiepend scholingstraject van meerdere bijeenkomsten. Dit is met alle trainers in samenspraak mogelijk. 

    

   Er zijn diverse scholingsmogelijkheden in het werken met de competenties cultuureducatie en de gedragsindicatoren.

   Bekijk het scholingsaanbod
   Grondstof

   Grondstof

   Cultuuraanbieders en onderwijs werken samen aan de basis voor cultuureducatie.

   Lees Meer

   Informatie per rol

   Icc’er

   Vraag enkele betrokken collega’s, hou daarbij rekening met  een goede verdeling over de groepen, om met jou te werken aan de lijn. Zij kunnen hun ervaring met de eigen groep goed inzetten. Voor de teamworkshop is het van belang goed met de intermediair af te stemmen waar het team staat en wat er nodig is om met het hele team weer een stap te maken. 

   Directeur

   De directeur denkt mee vanuit het bredere onderwijsperspectief in het samenstellen van de lijn. De directeur bewaakt de verbinding tussen de cultuureducatieve lijn en het onderwijsprogramma en denkt met je mee over haalbaarheid en het meenemen van het team. 

   Intermediair

   De intermediair helpt jullie om tot een sterke inhoudelijke lijn te komen door het stellen van vragen. Hoe sluit een bepaalde gedragsindicator aan bij een groep? Waar zit de ontwikkeling als eenzelfde indicator bij verschillende groepen terugkomt? De intermediair bewaakt mee of alle indicatoren uit jullie meerjarenvisie aan bod zijn gekomen. 

  • 8 Activiteiten- overzicht

   8. Activiteitenoverzicht

   Hoe ontwikkelen onze leerlingen zich als maker, deelnemer en publiek?

   In de laatste stap komen de ambities - uitgewerkt in jullie inhoudelijke lijn - en het werken aan de brede culturele ontwikkeling bij elkaar. Hiermee borg je jullie visie in een achtjarig samenhangend onderwijsprogramma over de drie domeinen van cultuureducatie In huis, Met de culturele omgeving en Uit de grote wereld.

   Lees meer
   Activiteiten Verdieping Relevante scholing

   Activiteitenoverzicht

   Hoe ontwikkelen onze leerlingen zich als maker, deelnemer en publiek?


   In de laatste stap komen de ambities en het werken aan de brede culturele ontwikkeling bij elkaar. Hiermee borg je jullie visie in een samenhangend onderwijsprogramma over de 3 domeinen van cultuureducatie (kijk bij VERDIEPING). Met het online instrument voer je de grotere culturele activiteiten in en koppelt deze aan indicatoren en domeinen. Dit vormt de basis van een cultuurprogramma per groep waarin jullie gericht werken aan het realiseren van de ambities. Zodra er per groep twee activiteiten ingevoerd zijn, verschijnt een analyse. Deze kun je gebruiken in het gesprek over jullie cultuuronderwijs en de wensen voor doorontwikkeling.

    

   Advies: Voer in de tool de culturele activiteiten in die jullie ondernemen met externe partners (het cultuurmenu, de terugkerende lessen van de vakdocent, een groot project). Voer bovendien in overleg met de betrokken leerkracht of docent per groep/leerjaar 2 (langerlopende) activiteiten en kies daarbij een of twee indicatoren. Dit zijn de activiteiten waarmee de leerkracht met de leerlingen gericht aan een bepaalde ontwikkeling kan werken. Daarmee blijft er voldoende ruimte voor creatieve invallen en individuele keuzes van zowel teamleden als leerlingen. 

    

   Het invoeren van een activiteit duurt ongeveer 10 minuten.

   Activiteitenoverzicht

   We inventariseren graag mooie voorbeelden van activiteiten die sprekend zijn de ambities van de school. Je kunt zelf een activiteit toevoegen op de activiteitenpagina van deze website. In het kader van De Cultuur Loper en de extra middelen die er zijn vanuit de regeling Cultuureductaie met Kwaliteit worden op alle deelnemende scholen nieuw activiteiten ontwikkeld en bestaande activitieten verdieptn met behulp van scholing, inzet van externen en door geintensieveerde samenwerking tussen scholen en culturele partners.


   Scholing


   In jullie activiteitenoverzicht kies je per groep voor een aantal activiteiten waarmee je gericht aan bepaalde indicatoren en eventueel overige leerdoelen wilt gaan werken. Wat hebben jullie nodig om de activiteiten uit te voeren zoals jullie dat het liefst willen?

   Voor het volgen van de culturele ontwikkeling van leerlingen zal scholingsaanbod beschikbaar komen.  

   Bekijk het scholingsaanbod

   Laat je inspireren door andere scholen


   Algemene activiteiten

   Informatie per rol

   Icc’er

   Vul samen met de leerkracht van de betreffende groep een activiteit in en denk mee met je collega welke indicatoren en doelen die hieraan kan koppelen. De vraag ‘wat is ervoor nodig om dat te realiseren’ is belangrijk, het kan gaan om middelen, scholing, gezamenlijke voorbereiding en reflectie. Maar haalbaarheid en enthousiasme zijn daarin minstens zo belangrijk. Bespreek met je collega’s op welke manier jij hen hierin kan ondersteunen. 

   Intermediair

   De intermediair helpt je op weg bij het gebruik van het activiteitenoverzicht. Je kunt samen bijvoorbeeld al de externe ‘vaste’ onderdelen van je cultuurprogramma invoeren. Je kunt als opstart met de intermediair ook enkele activiteiten van je eigen groep invoeren.

   De intermediair kan je ook adviseren over de mogelijkheden binnen De Cultuur Loper voor scholing, inzet van externen en het ontwikkelen of op maat maken van activiteiten die aansluiten bij jullie ambities.