Basis voor Cultuureducatie

Kunst en cultuur zijn onmisbaar voor de vorming van jonge mensen. Een samenleving die kinderen en jongeren serieus neemt, zorgt daarom voor goede cultuureducatie (beeldende kunst, dans, drama en muziek, media, literatuur en erfgoed) voor álle leerlingen. De handreiking Basis voor Cultuureducatie van het LKCA beschrijft wat daarvoor nodig is en ondersteunt zo bestuurders en beleidsmakers om cultuureducatie te versterken. De handreiking is geschreven op verzoek van de minister van OCW en in samenspraak met vertegenwoordigers uit het onderwijs, de culturele sector en verschillende overheden. Dit jaar start de uitwerking van de handreiking in werkgroepen. Deze werkgroepen worden samengesteld op onderwerp en betrokken organisaties ontvangen hiervoor een uitnodiging. De handreiking benoemt tien concrete uitgangspunten voor kwalitatief goede cultuureducatie die bereikbaar is voor iedere leerling.

 

  1. Ontwikkel een visie op cultuuronderwijs en neem de regie en verantwoordelijkheid voor de uitvoering op je.
  2. Maak gebruik van leerplankaders (binnenschools) en raamleerplannen of richtlijnen (buitenschools).
  3. Integreer cultuur in het onderwijscurriculum met een doorgaande leerlijn cultuureducatie. 
  4. Ontwikkel een cultuurcurriculum op school met ruimte voor de ontwikkeling van artistiek-creatieve vaardigheden in een cultuurhistorische context, waarin plaats is voor afzonderlijke kunstdisciplines en cultureel erfgoed. Examen doen in een kunstvak blijft mogelijk. 
  5. Buitenschoolse educatie richt zich op verbreding en verdieping van de cultuurvakken. Buitenschoolse educatie is gericht op participatie en ontplooiing van talent, en is laagdrempelig beschikbaar voor iedereen. Buitenschoolse educatie laat de brede maatschappelijke waarde van cultuur zien.
  6. Er is een doorlopende leerlijn en heldere tussen- en einddoelen, zodat er een goede aansluiting is tussen primair en voortgezet cultuuronderwijs en tussen binnen- en buitenschoolse cultuureducatie.
  7. Docenten zijn goed geschoold.
  8. Gemeenten stellen combinatiefunctionarissen cultuur aan. Elke school zorgt voor een aanspreekpunt in de vorm van een cultuurcoördinator.
  9. Een cultuurrijke leer- en leefomgeving vraagt om afstemming en afspraken over voorzieningen en verantwoordelijkheden tussen onderwijs, culturele partijen en overheden. Provincies hebben de regierol voor regionale afstemming.
  10. Leer van elkaars ervaringen, zodat het gewenste ambitieniveau sneller wordt bereikt.
Basis voor Cultuureducatie