De pijlers van De Cultuur Loper

De inhoudelijke pijlers van De Cultuur Loper zijn de C-zicht competenties cultuureducatie kunst en erfgoed en de drie domeinen van cultuureducatie. De adviseurs van Cultuurkwadraat vertellen je er graag meer over.

 

De competenties 

Werken met de competenties Reflecterend, Creërend en Onderzoekend vermogen draagt bij aan het kunnen formuleren van de gewenste ontwikkeling en resultaten bij de leerlingenen. Tegelijktijd biedt het scholen een hoge mate van vrijheid in het vormgeven van hun cultuurprgramma.

 

‘Wat wil ik mijn leerlingen meegeven aan kunst en cultuur?’ Iedere leerkracht heeft daar wel een antwoord op. Elke basisschool moet volgens de kerndoelen aandacht besteden aan kunstzinnige oriëntatie. Maar hoe doe je dat op een goede manier en hoe voorkom je dat cultuureducatieve activiteiten als los zand aan elkaar hangen? Cultuurkwadraat introduceerde hiervoor in Zeeland het instrument C-zicht, competenties cultuureducatie kunst en erfgoed.
 
Aan elke competentie is een aantal gedragsindicatoren gekoppeld: dat wat je ook echt bij een leerling wilt terugzien.Het werken met de competenties biedt scholen een hoge mate van vrijheid in het vormgeven van hun cultuurprogramma. Hierdoor ontstaat de ruimte om vanuit eigen visie, mogelijkheden en talenten van leerkrachten en leerlingen te komen tot een zinvolle invulling van het cultuuronderwijs.
 
Onderzoekend vermogen
De leerling kan vanuit een vraag zichzelf en zijn omgeving leren kennen. Hij:
 • gebruikt actief zijn zintuigen om een object, onderwerp of gebeurtenis te verkennen;
 • experimenteert met verschillende materialen, technieken en begrippen;
 • verkent emoties, ervaringen en ideeën van zichzelf en anderen;
 • stelt vragen aan zichzelf en zijn omgeving;
 • verzamelt, selecteert en maakt kritisch gebruik van verschillende bronnen;
 • gaat door met onderzoeken tot zijn doel bereikt is;
 • werkt de vraag planmatig uit;
 • kan vraag en plan bijstellen op basis van (onverwachte) uitkomsten.
 
Creërend vermogen
De leerling kan op eigen wijze vormgeven aan zijn ervaring, waarneming, verbeelding en kennis. Hij:
 • kan zich een voorstelling maken van een gebeurtenis, ervaring of idee en deze uiten;
 • past bewust technieken, vaardigheden en materialen toe binnen eigen werk;
 • kan opgedane kennis toepassen bedenkt en maakt ontwerpen of concepten;
 • bedenkt en realiseert alternatieve oplossingen;
 • geeft op eigen wijze vorm aan ervaringen, emoties en ideeën.
 
Reflecterend vermogen
De leerling kan terugkijken op eigen ervaringen, deze interpreteren en er betekenis aan geven. Hij:
 • verwoordt eigen ervaringen en gevoelens in relatie tot de context;
 • bedenkt persoonlijke leervragen en geeft aan wat hij anders en beter kan in relatie tot zijn leervragen;
 • vergelijkt eigen ideeën en werk met die van een ander;
 • benoemt wat ideeën en werk van anderen (kunst of erfgoed) voor hem betekenen;
 • stelt zich open, vraagt anderen om feedback en tips en gebruikt deze;
 • kan verwoorden wat de waarde van kunst en erfgoed voor hem is.
 
C-zicht competenties cultuureducatie kunst en erfgoed zijn ontwikkeld door Kunstloc Brabant en Cultuur Oost
Lees voor meer informatie hun longread C-zicht - competenties cultuureducatie kunst en erfgoed. In deze publicatie maak je via verschillende invalshoeken nader kennis maken met de culturele competenties: praktijk en theorie wisselen elkaar af. Duidelijk wordt onder meer dat met de competenties het doel van de verschillende activiteiten beter is te benoemen en hoe meer samenhang is te creëren tussen de verschillende activiteiten. 
  
 
v.l.n.r. OnderzoekendCreërend en Reflecterend vermogen
 
De domeinen 

Door leerlingactiviteiten in te delen in de domeinen In huis, Met de culturele omgeving en Uit de grote wereld maken de kinderen kennis met de veelheid en diversiteit van cultuur. Met activiteiten uit de drie domeinen kan de school een gevarieerd en samenhangend cultuureducatieprogramma samenstellen, waarmee de leerlingen zich als maker, deelnemer en publiek ontwikkelen. 

 
Domein 1 IN HUIS - De leerling verkent wat hij zelf in huis heeft en ontwikkelt zich als maker.
Domein 2 MET DE CULTURELE OMGEVING - In interactie met zijn culturele omgeving ontwikkelt de leerling zich als deelnemer.
Domein 3 UIT DE GROTE WERELD - In verbinding met kunst en cultuur uit de grote wereld ontwikkelt de leerling zich als publiek.
 
De domeinen dienen als handvat voor het programmeren van activiteiten. Elk domein heeft een specifieke meerwaarde voor de ontwikkeling van de leerling. Een stevige cultuureducatie leerlijn bestaat uit een goede balans van acitiviteiten uit de drie domeinen.

  

v.l.n.r. In HuisMet de culturele omgeving en Uit de grote wereld

 

Foto's: Studio Noa Verhofstad, i.o.v. Kunstloc Brabant

 

Lees hier over de drie domeinen cultuureducatie
De pijlers van De Cultuur Loper